Regulamin

4Rest Run

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu 4Rest Run jest Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” z siedzibą w Niepołomicach.
2. Partnerami współorganizującymi imprezę są: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Powiat Wielicki, Nadleśnictwo Niepołomice, MKS Spartakus.

II. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja biegania oraz działalności Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają”.
2. Promocja Niepołomic jako miasta przyjaznego biegaczom.
3. Promocja Puszczy Niepołomickiej jako doskonałego miejsca dla aktywności sportowej i rekreacji.
4. Integracja środowiska biegaczy.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 września 2024 r. (niedziela) na terenie Puszczy Niepołomickiej.
Start biegu o godzinie 12.00.
2. Lokalizacja miejsca zawodów: polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa.

IV. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie czynne 15 września 2024 r. (niedziela) w godz. 9.00—11.00 w miejscu zawodów (polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa).
2. Pakiety startowe będzie można odebrać jedynie w biurze zawodów w godzinach jego otwarcia, za okazaniem dowodu osobistego oraz po dostarczeniu oświadczenia. Wzór oświadczeń zostanie wcześniej dostarczony zawodnikom przez organizatora biegu drogą mailową.
3. Pakiet może odebrać osoba trzecia poprzez dostarczenie pełnomocnictwa.
Wzór pełnomocnictwa — Pobierz.
4. Osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę rodziców.
Zgoda rodzica na start niepełnoletniego dziecka — Pobierz.
5. Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane, ani wydawane w terminie późniejszym. 

V. ZAWODY
1. Do rywalizacji zapraszamy osoby indywidualne na dystansach 5 i 10 km oraz czteroosobowe drużyny na dystansie 10 km.
2. Start zawodników rozpoczyna się o godz. 12.00.
3. Obowiązuje łączny limit 400 zawodników na dystansie 5 km i 10 km.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznego limitu osób startujących w zawodach.
5. Trasa biegu wiedzie po leśnych ścieżkach Puszczy Niepołomickiej. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami.
7. Organizator przewiduje umieszczenie punktu z wodą na trasie biegu na 10 km.
8. Limit czasu na 5 km wynosi 60 minut, w biegu na 10 km — 2 godziny od momentu startu. Po przekroczeniu limitu zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia zawodników dokonuje się na stronie firmy CHRONOTEX.
5 km — Zapisy
10 km — Zapisy
2. Zakończenie zapisów: 6 września 2024 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Nie będzie możliwości zapisu na bieg po tym terminie.
3. Zmian w liście zawodników i przepisania pakietu na osobę trzecią dokonywać można do 6 września 2024 r. Po tym terminie zmiany w liście startowej nie będą nanoszone.
4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej. Zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy startowej.
5. W biegu 4Rest Run prawo samodzielnego startu mają osoby, które do dnia 15 września 2024 r. ukończą 13 lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców. Organizator dopuszcza możliwość startu dzieci poniżej 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej na całej trasie biegu.
6. Aby wziąć udział dodatkowo w klasyfikacji drużyn na dystansie 10 km, należy podczas zapisów podać jednobrzmiącą nazwę drużyny dla czterech zawodników.
7. Aby ubiegać się o nagrodę dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika z terenu Gminy Niepołomice należy zaznaczyć to podczas zapisów.
8. Podczas dokonywania zgłoszenia należy wybrać rozmiar koszulki i zaznaczyć wersję damską lub męską. Przy zgłoszeniach opłaconych do 15 sierpnia 2024 roku organizator gwarantuje koszulkę w wybranym rozmiarze. Przy zgłoszeniach opłaconych po 15 sierpnia 2024 roku zawodnik nie ma gwarancji otrzymania koszulki w wybranym przez siebie rozmiarze (w przypadku wyczerpania danego nakładu koszulki będą przyznawane losowo z pozostałej puli).

VII. OPŁATY
1. Zgłoszonych zawodników obowiązuje opłata startowa wynosząca:
a) do 31.08.2024 r.:
— 70 zł za dystans 5 km,
— 80 zł za dystans 10 km;
b) od 1.09.2024 do 07.09.2024 r.
— 90 zł za dystans 5 km,
— 100 zł za dystans 10 km;
2. Ostateczny termin płatności za zawody to 07.09.2024 r.
3. Płatności należy dokonać poprzez system płatności internetowej tpay z wykorzystaniem linku do płatności udostępnionego podczas zapisu.
4. W uzasadnionych przypadkach płatność może zostać dokonana bezpośrednio na konto Organizatora: Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają”, (BNP PARIBAS) 45 1600 1462 1894 6214 7000 0001 (opis: opłata za bieg 4Rest Run 2024, imię i nazwisko zawodnika/-ów, za jaki dystans).
5. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Organizatora.
6. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, może być natomiast przeniesiona na innego zawodnika, najpóźniej do 6 września 2024 roku.
7. W ramach opłaty startowej zawodnik ma zapewniony:
— numer startowy,
— komplet agrafek,
— koszulkę,
— pomiar czasu,
— opiekę medyczną,
— medal,
— napoje,
— poczęstunek,
— upominki od sponsorów w miarę ich hojności.
9. W przypadku odwołania biegu ze względu na sytuacje losowe niezależne od organizatora będziemy proponować następujące rozwiązania:
— voucher na równowartość wpłaconych kwot do wykorzystania jako wpisowe lub jego część na kolejny bieg 4Rest Run lub inne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Niepołomice Biegają (np. Bieg Niepodległości). Voucher można przekazać osobie trzeciej.

VIII. KLASYFIKACJE
1. W biegu 4Rest Run prowadzone są dwie podstawowe klasyfikacje indywidualne obejmujące wszystkich zawodników niezależnie od klasyfikacji dodatkowych — odrębnie na dwóch dystansach 5 i 10 km:
a) klasyfikacja kobiet — miejsca 1—3,
b) klasyfikacja mężczyzn — miejsca 1—3,
2. W biegu na 10 km prowadzona jest dodatkowa klasyfikacja drużynowa. Drużyny składają się z 4 osób, o miejscu w rankingu decyduje suma czasów wszystkich członków. Aby wziąć udział w tej klasyfikacji należy w formularzu zapisów podać nazwę drużyny, jednobrzmiącą dla czterech zawodników.
3. W biegu na 10 km dodatkowo przewidywane są:
— puchary Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika mieszkających na terenie Gminy Niepołomice.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych innych klasyfikacji.

5. Wszyscy zawodnicy będą klasyfikowani według czasów netto.

6. Zawodnicy zobowiązują się do sprawdzenia nieoficjalnych wyników na monitorze w strefie mety i zgłoszenia ewentualnych reklamacji przed zamknięciem mety. Wyniki oficjalne nie podlegają reklamacjom.

7. Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się w dniu zawodów, 15 września 2024 r., około godziny 13.30.

IX. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
2. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych zawodników na dystansach 5 i 10 km w poszczególnych klasyfikacjach: K, M (miejsca 1—3).
3. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody dla pierwszych najlepszych drużyn 4-osobowych w klasyfikacji drużynowej biegu na 10 km w kategoriach: K (drużyna złożona z 4 kobiet), M (drużyna złożona z 4 mężczyzn) i MIX (drużyna mieszana, złożona z 2 kobiet i 2 mężczyzn lub 1 kobiety i 3 mężczyzn lub 3 kobiet i 1 mężczyzny).
4. Puchary Burmistrza przyznawane są najszybszej zawodniczce i najszybszemu zawodnikowi z terenu gminy Niepołomice na dystansie 10 km .
5. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia innych dodatkowych nagród.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, w widocznym miejscu.
3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad i przepisów regulujących przebywanie na terenie Puszczy Niepołomickiej.
4. Niedozwolone jest wyrzucanie śmieci, opakowań po napojach, opakowań po żelach etc. w innych miejscach, niż przeznaczone do tego pojemniki, lub w pobliżu wodopoju.
5. Zaleca się ubezpieczenie zawodników na własny koszt.
6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników zawodów.
7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez Organizatora oraz zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych Organizatora, Partnerów oraz Sponsorów w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w prasie oraz dowolnych mediach i nośnikach przekazu.
8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie zawodów, a także do odwołania zawodów z powodu pojawienia się nowych przepisów ogólnych.
10. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść w trakcie trwania imprezy.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów.
12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Foreścik

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegów dla dzieci Foreścik jest Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” z siedzibą w Niepołomicach.
2. Partnerami współorganizującymi imprezę są: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Powiat Wielicki, Nadleśnictwo Niepołomice, MKS Spartakus.

II. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży oraz działalności Stowarzyszenia
„Niepołomice Biegają”.
2. Promocja Niepołomic jako miasta przyjaznego biegaczom.
3. Promocja Puszczy Niepołomickiej jako doskonałego miejsca dla aktywności sportowej i rekreacji.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się w dniu 15 września 2024 r. (niedziela) na terenie Puszczy Niepołomickiej. Start zawodów o godzinie 11.00.
2. Lokalizacja miejsca zawodów: polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa.

IV. BIURO ZAWODÓW
1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowaniu w biurze zawodów. W momencie weryfikacji (odbioru pakietu startowego) obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa i wiąże się z podpisaniem zgody na udział dziecka w zawodach.
2. Pobranie numeru startowego oznacza zapoznanie się z regulaminem, jego akceptacją i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
3. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany, naklejony lub przyczepiony agrafkami do przedniej części ubrania na wysokości klatki piersiowej.
4. Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane, ani wydawane w terminie późniejszym.

V. ZAWODY
1. Zapraszamy dzieci w wieku:
do 5 lat na dystansie ok 150 m
6 – 8 lat na dystansie ok 250 m
9 - 11 lat na dystansie ok 450 m
12 – 15 lat na dystansie ok 900 m
Jako kryterium wieku przyjmuje się rok urodzenia.
2. Start najmłodszych zawodników rozpoczyna się o godz. 11.00.
3. Obowiązuje łączny limit 100 zawodników ze wszystkich grup wiekowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznego limitu osób startujących w zawodach.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia zawodników dokonuje się na stronie firmy CHRONOTEX.
Link do zapisów dzieci
2. Zakończenie zapisów: 6 września 2024 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Nie będzie możliwości zapisu na bieg po tym terminie.
3. Zmian w liście zawodników i przepisania pakietu na osobę trzecią dokonywać można do 6 września 2024 r. Po tym terminie zmiany w liście startowej nie będą nanoszone.
4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty
startowej. Zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy startowej.

VII. NAGRODY
Doceniając wysiłek każdego dziecka biegnącego w zawodach organizator zapewnia, jako nagrodę, medal potwierdzający ukończenie biegu. Indywidualne klasyfikacje oraz inne nagrody nie są przewidziane.

VIII. OPŁATY
1. Zgłoszonych zawodników obowiązuje opłata startowa wynosząca 20 zł
2. Ostateczny termin płatności za zawody to 06.09.2024 r.
3. Płatności należy dokonać poprzez system płatności internetowej tpay z wykorzystaniem linku do płatności udostępnionego podczas zapisu.
4. W uzasadnionych przypadkach płatność może zostać dokonana bezpośrednio na konto Organizatora: Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają”, (BNP PARIBAS) 45 1600 1462 1894 6214 7000 0001 (opis: opłata za bieg 4Rest Run 2024, imię i nazwisko zawodnika/-ów, „Bieg dzieci”).
5. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Organizatora.
6. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, może być natomiast przeniesiona na innego zawodnika, najpóźniej do 6 września 2024 roku.
7. W ramach opłaty startowej zawodnik ma zapewniony:
— numer startowy,
— komplet agrafek,
— opiekę medyczną,
— medal,
— napój.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
2. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice / opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że zgłaszający uczestnika do biegu, rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, zgłaszając uczestnika do biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad i przepisów regulujących przebywanie na terenie Puszczy Niepołomickiej.
5. Niedozwolone jest wyrzucanie śmieci, opakowań po napojach, opakowań po żelach etc. w innych miejscach, niż przeznaczone do tego pojemniki.
6. Zaleca się ubezpieczenie zawodników na własny koszt.
7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku swojego lub wizerunku dziecka dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez organizatora oraz dla celów promocyjnych organizatora, partnerów oraz sponsorów w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w prasie oraz dowolnych mediach i nośnikach przekazu.
8. Rodzice i opiekunowie prawni, a także uczestnicy zawodów, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie zawodów, a także do odwołania zawodów z powodu pojawienia się nowych przepisów ogólnych.
10. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których może dojść w trakcie trwania imprezy.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów.
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.