Regulamin

 

Regulamin Biegu 4Rest Run 2024 w Puszczy Niepołomickiej

 

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu 4Rest Run jest Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” z siedzibą w Niepołomicach.
2. Partnerami współorganizującymi imprezę są: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Powiat Wielicki, Nadleśnictwo Niepołomice, MKS Spartakus.

II. CELE IMPREZY
1. Popularyzacja biegania oraz działalności Stowarzyszenia „Niepołomice Biegają”.
2. Promocja Niepołomic jako miasta przyjaznego biegaczom.
3. Promocja Puszczy Niepołomickiej jako doskonałego miejsca dla aktywności sportowej i rekreacji.
4. Integracja środowiska biegaczy.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 września 2024 r. (niedziela) na terenie Puszczy Niepołomickiej.
Start biegu o godzinie 12.00.
2. Lokalizacja miejsca zawodów: polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa.

IV. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie czynne 15 września 2024 r. (niedziela) w godz. 9.00—11.00 w miejscu zawodów (polana z akcesoriami gimnastycznymi przy drodze nr 75 z Niepołomic do Szarowa).
2. Pakiety startowe będzie można odebrać jedynie w biurze zawodów w godzinach jego otwarcia, za okazaniem dowodu osobistego oraz po dostarczeniu oświadczenia. Wzór oświadczeń zostanie wcześniej dostarczony zawodnikom przez organizatora biegu drogą mailową.
3. Pakiet może odebrać osoba trzecia poprzez dostarczenie pełnomocnictwa.
Wzór pełnomocnictwa — Pobierz.
4. Osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę rodziców.
Zgoda rodzica na start niepełnoletniego dziecka — Pobierz.
5. Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane, ani wydawane w terminie późniejszym. 

V. ZAWODY
1. Do rywalizacji zapraszamy osoby indywidualne na dystansach 5 i 10 km oraz czteroosobowe drużyny na dystansie 10 km.
2. Start zawodników rozpoczyna się o godz. 12.00.
3. Obowiązuje łączny limit 400 zawodników na dystansie 5 km i 10 km.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznego limitu osób startujących w zawodach.
5. Trasa biegu wiedzie po leśnych ścieżkach Puszczy Niepołomickiej. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami.
7. Organizator przewiduje umieszczenie punktu z wodą na trasie biegu na 10 km.
8. Limit czasu na 5 km wynosi 60 minut, w biegu na 10 km — 2 godziny od momentu startu. Po przekroczeniu limitu zawodnik nie będzie klasyfikowany.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia zawodników dokonuje się na stronie firmy CHRONOTEX.
5 km — Zapisy
10 km — Zapisy
2. Zakończenie zapisów: 6 września 2024 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Nie będzie możliwości zapisu na bieg po tym terminie.
3. Zmian w liście zawodników i przepisania pakietu na osobę trzecią dokonywać można do 6 września 2024 r. Po tym terminie zmiany w liście startowej nie będą nanoszone.
4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej. Zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy startowej.
5. W biegu 4Rest Run prawo startu mają osoby, które do dnia 15 września 2024 r. ukończą 13 lat. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę rodziców.
6. Aby wziąć udział dodatkowo w klasyfikacji drużyn na dystansie 10 km, należy podczas zapisów podać jednobrzmiącą nazwę drużyny dla czterech zawodników.
7. Aby ubiegać się o nagrodę dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika z terenu Gminy Niepołomice należy zaznaczyć to podczas zapisów.

VII. OPŁATY
1. Zgłoszonych zawodników obowiązuje opłata startowa wynosząca:
a) do 31.08.2024 r.:
— 60 zł za dystans 5 km,
— 70 zł za dystans 10 km;
b) od 1.09.2024 do 07.09.2024 r.
— 80 zł za dystans 5 km,
— 90 zł za dystans 10 km;
2. Ostateczny termin płatności za zawody to 07.09.2024 r.
3. Płatności należy dokonać poprzez system płatności internetowej tpay z wykorzystaniem linku do płatności udostępnionego podczas zapisu.
4. W uzasadnionych przypadkach płatność może zostać dokonana bezpośrednio na konto Organizatora: Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają”, (BNP PARIBAS) 45 1600 1462 1894 6214 7000 0001 (opis: opłata za bieg 4Rest Run 2024, imię i nazwisko zawodnika/-ów, za jaki dystans).
5. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Organizatora.
6. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, może być natomiast przeniesiona na innego zawodnika, najpóźniej do 6 września 2024 roku.
7. W ramach opłaty startowej zawodnik ma zapewniony:
— numer startowy,
— komplet agrafek,
— pomiar czasu,
— opiekę medyczną,
— medal,
— napoje,
— poczęstunek,
— upominki od sponsorów w miarę ich hojności.
8. W przypadku odwołania biegu ze względu na sytuacje losowe niezależne od organizatora będziemy proponować następujące rozwiązania:
— voucher na równowartość wpłaconych kwot do wykorzystania jako wpisowe lub jego część na kolejny bieg 4Rest Run lub inne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Niepołomice Biegają (np. Bieg Niepodległości). Voucher można przekazać osobie trzeciej.

VIII. KLASYFIKACJE
1. W biegu 4Rest Run prowadzone są dwie podstawowe klasyfikacje indywidualne obejmujące wszystkich zawodników niezależnie od klasyfikacji dodatkowych — odrębnie na dwóch dystansach 5 i 10 km:
a) klasyfikacja kobiet — miejsca 1—3,
b) klasyfikacja mężczyzn — miejsca 1—3,
2. W biegu na 10 km prowadzona jest dodatkowa klasyfikacja drużynowa. Drużyny składają się z 4 osób, o miejscu w rankingu decyduje suma czasów wszystkich członków. Aby wziąć udział w tej klasyfikacji należy w formularzu zapisów podać nazwę drużyny, jednobrzmiącą dla czterech zawodników.
3. W biegu na 10 km dodatkowo przewidywane są:
— puchary Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika mieszkających na terenie Gminy Niepołomice.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych innych klasyfikacji.

5. Wszyscy zawodnicy będą klasyfikowani według czasów netto.

6. Zawodnicy zobowiązują się do sprawdzenia nieoficjalnych wyników na monitorze w strefie mety i zgłoszenia ewentualnych reklamacji przed zamknięciem mety. Wyniki oficjalne nie podlegają reklamacjom.

7. Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się w dniu zawodów, 15 września 2024 r., około godziny 13.30.

IX. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
2. Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych zawodników na dystansach 5 i 10 km w poszczególnych klasyfikacjach: K, M (miejsca 1—3).
3. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody dla pierwszych najlepszych drużyn 4-osobowych w klasyfikacji drużynowej biegu na 10 km w kategoriach: K (drużyna złożona z 4 kobiet), M (drużyna złożona z 4 mężczyzn) i MIX (drużyna mieszana, złożona z 2 kobiet i 2 mężczyzn lub 1 kobiety i 3 mężczyzn lub 3 kobiet i 1 mężczyzny).
4. Puchary Burmistrza przyznawane są najszybszej zawodniczce i najszybszemu zawodnikowi z terenu gminy Niepołomice na dystansie 10 km .
5. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia innych dodatkowych nagród.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, w widocznym miejscu.
3. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasad i przepisów regulujących przebywanie na terenie Puszczy Niepołomickiej.
4. Niedozwolone jest wyrzucanie śmieci, opakowań po napojach, opakowań po żelach etc. w innych miejscach, niż przeznaczone do tego pojemniki, lub w pobliżu wodopoju.
5. Zaleca się ubezpieczenie zawodników na własny koszt.
6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez uczestników zawodów.
7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez Organizatora oraz zgodą na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych Organizatora, Partnerów oraz Sponsorów w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w prasie oraz dowolnych mediach i nośnikach przekazu.
8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i programie zawodów, a także do odwołania zawodów z powodu pojawienia się nowych przepisów ogólnych.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.